SERVEIS

ÀREA LABORAL:

Gestió laboral empreses,

Cmac

Acomiadaments disciplinaris i objectius.
Expedient de regulació d'ocupació.
Contenciós laboral.
Convenis col·lectius: aplicació i interpretació.
Permisos de residència i treball.
Legalització llibres de visita i de matricula.
Afiliacions, altes i baixes a la Seguretat Social.
Liquidacions i cartes d'extinció de contractes.
Inspeccions de treball.
Tràmits diversos davant organismes oficials.
Jubilació, invalidesa, atur, maternitat i altres prestacions a la Seguretat Social punt contributives com no contributives.
Prevenció de riscos laborals.
ÀREA CIVIL
Responsabilitat civil
Embargaments
Executius I Declaratius
Compravenda i arrendaments.
Desnonaments
Hipotecari
Dret de família (separacions i divorcis)
Successions
ÀREA MERCANTIL  (Empreses)
Constitució de societats
Suspensions de pagament i fallides
Contractació mercantil
Propietat industrial i Propietat Intel·lectual
Defensa de la Competència
ÀREA INTERNACIONAL
Tramitacions de permisos de treball (per compte propi i per compte aliè) i de residència inicials i successives renovacions.
Sol·licitud i tramitació de visats en l'estranger davant les autoritats Consulars Espanyoles.
Reagrupacions familiars.
Tramitació de les sol·licituds de retorn, targetes d'estudianta, certificats d'antecedents penals i sol·licituds de la nacionalitat espanyola.
Regularització d'immigrants il·legals, segons nova Llei d'Estrangeria de 11 de Gener de 2000
Inscripcions en el Registre Central d'Estrangers i obtenció del N.I.I.
Obtenció de la documentació necessària per a la celebració de matrimonis mixts
Assessoria legal per a l'homologació de sentències (Exequátur), documents i actes jurídics celebrats o atorgats en l'estranger.
ÀREA ADMINISTRATIVA
Sancions administratives.
Sol·licituds i recursos administratius
Jurisdicció contenciós-administrativa.
Urbanisme
ÀREA PENAL
Delictes contra la Hisenda Pública
Delictes contra la seguretat del tràfic (alcoholemia...)
Delictes i faltes contra les persones.
Delictes i faltes contra la propietat.
Delictes informàtics.
Delictes per incompliment de la prevenció de Regs Laborals